توضیحات کامل :

پاورپوینت کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن در 57 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

طرح مساله

سرانه کاربری

مفاهيم

طبقه بندی کاربری زمين شهری (هارلند بارتلميو)

رویکرد مفهومی در کاربری زمين

دیدگاه های عمده در تبیین ماهیت کاربری های شهری

دیدگاه ساماندهی زمین

دیدگاه کارایی شهری

دیدگاه کیفیت زندگی

دیدگاه جامعه شناختی و روان شناختی

تحول مفهوم و اهداف کاربری زمین در جهان

مفاهيم

اهداف طرح کاربری زمين 

برنامه رِيزی های نوین تاثیر گذار

موضوعات اصلی در برنامه ریزی کاربری زمین 

کاربری زمين و دولت

سطوح و عملکردبرنامه ريزی کاربری زمين

اصول حاکم بر کاربری نوین اراضی 

پروگرام برنامه ريزی کاربری نوین اراضی

ایجاد پایگاه دانش و اطلاعات

طراحی برنامه ريزی پيشرفته

مراحل اصلی برنامه ريزی پيشرفته

فرايند طبقه بندی زمين 

الگوی پيشنهادی

طرح مديريت توسعه 

اجزای طرح مديريت توسعه

شیوه های طبقه بندی کاربری اراضی

ابعاد زمین در طبقه بندی LBCS

فعالیت

عملکرد

ساختار

سایت

مالکیت

 

قسمتی از متن
طرح مساله
حفظ ، تقسیم و ساماندهی اراضی شهری و استفاده بهینه از آن ، از آغاز شهرسازی جدید غرب در قرن نوزدهم ، جهت مبارزه اجتماعی ، قانون گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت شهری
پیدایش مجموعه ای از مفاهیم ، ضوابط ، روش ها و فنون برای استفاده از زمین و ایجاد تعادل بین انسان و فضا ، به عنوان فرایند برنامه ریزی کاربری زمین (Land Use Planning) گردید.
سرانه کاربری
سرانه :نحوه ارزش گذاری وتنظیم مقیاس اجرایی برای تنظیم کاربری اراضی به شمار می رود.
یکی از ابزارهایی است که در فرایند برنامه ریزی کاربری زمین، برای محاسبه و برآورد اراضی و توزیع آن میان فعالیت ها یا کاربری های مختلف به کار می رود. در واقع سرانه کاربری زمین به عنوان نوعی معیار و شاخص کمی برای سنجش و مقایسه تغییرات کاربری در جریان زمان مورد استفاده قرار می گیرد. 
سرانه کاربری زمین تبلور و بیان کمی مجموعه سیاست ها، روش ها و الگوهایی است که برای تعیین انواع کاربری ها، تقسیم اراضی، توزیع فضایی فعالیت ها، ضوابط منطقه بندی، تدوین استانداردهای کاربری و غیره به کار گرفته می شود...